Tateyama Dojo Video Clips


Gallery icon >> Iaido >> Seminars >> Tameshigiri Seminar 2003 with Bob Elder

Tsuki Zue
[ 320x240 - 8,124 KB ]
Seitei Jodo - Tsuki Zue
Hissage
[ 320x240 - 5,976 KB ]
Seitei Jodo - hissage
Page 1 de 1 - 1